به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

  مدارک لازم جهت دریافت هزینه درمان

   

  مدارک لازم جهت دریافت هزینه درمان بستری

  1. اصل گواهی پزشک معالج و پزشکان مشاور و پزشک بیهوشی ممهور به مهربیمارستان
  2. اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان وحسابداری
  3. اصل رسید آزمایشهای انجام شده ، نسخ دارویی ، رادیوگرافیهای انجام شده و گواهی تعداد جلسات فیزیوتراپی ممهور به مهر بیمارستان
  4. در صورت انجام رادیوتراپی (اشعه درمانی ) اصل گواهی شامل تعداد  شان  درمانی بر مبنای ناحیه ، دوزاژ، تعداد جلسه و نوع آن ممهور به مهر و امضا پزشک معالج واصل قبض پرداختی
  5. اصل یا فتوکپی خلاصه پرونده و شرح عمل جراحی ممهور به مهر پزشک و بیمارستان
  6. اصل فاکتور پروتز مصرفی ممهور به مهر پزشک معالج و شرکت

   

  مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه پروتز

  1. اصل فاکتور پروتز ( فاکتور می بایست سربرگ دار ، دارای تاریخ ، شماره ، شماره ثبت ، مبلغ به عدد و به حروف ، مهر و امضاء شرکت ، آدرس و تلفن دقیق و نام بیمار باشد)
  2. مهر و امضای پزشک معالج روی فاکتور خرید
  3. تایید کارشناس ناظر بیمارستان روی فاکتور خرید
  4. کپی صورتحساب بیمارستان
  5. کپی ریزلوازم اتاق عمل
  6. کپی شرح عمل مربوط به پروتز درخواستی

   

  مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه شیمی درمانی در مطب

  1. اصل گواهی پزشک معالج مهمور به مهر و امضاء شامل :
   • ذکرتعداد جلسات به تفکیک تاریخ و مبلغ دریافتی
   • تعیین نوع شیمی درمانی (ساده یا پیچیده)
   • مرکب یا تک دارویی بودن
  2. اصل و کپی جواب پاتولوژی و یا گواهی عدم انجام پاتولوژی توسط پزشک معالج همراه جواب CT Scan و MRI مربوطه   

   

  مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه رادیوتراپی

  1. اصل و کپی جواب پاتولوژی بیمار
  2. اصل گواهی پزشک معالج یا مرکز رادیوتراپی مبنی بر انجام رادیوتراپی با ذکر تعداد شان، نوع انرژی و تعداد جلسات انجام
  3. اصل قبض های پرداختی در مرکز با مهر صندوق

   

  مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه انواع لیزر شبکیه

  • ارائه اصل نسخه پزشک با ذکر مبلغ و یا قبض پرداختی

   

  مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه کیسه کلستومی و یورستومی

  1. اصل فاکتور خرید سربرگ دار ممهمور به مهر شرکت ، شماره ثبت شرکت همراه با کد اقتصادی معتبر، مهر و امضاء فروشنده ،شماره فاکتور، تاریخ فاکتور ، نام بیمار، مبلغ به عدد و به حروف، آدرس و تلفن شرکت
  2. کپی و اصل جواب پاتولوژی یا شرح عمل یا کپی خلاصه پرونده با رؤیت کیسه توسط پزشک معتمد سازمان
  3. اصل و کپی گواهی پزشک معالج با ذکر نوع کیسه و تعداد مصرف کیسه در طول ماه
  4. در صورت مصرف خمیر کلستومی گواهی پزشک مبنی بر استفاده

   

  مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه CT آنژیو قلب

  1. اصل گواهی پزشک
  2. اصل قبض پرداختی
  3. اصل و کپی دفترچه سرپرست
  4. اصل و کپی دفترچه بیمار
  5. اصل گزارش CT آنژیو

  توجه: در کلیه موارد فوق لازم است فرم اعلام شماره حساب بانکی تکمیل گردد.